Најоддалечениот слој на нашата планета што геолозите го нарекуваат литосфера е поделена на околу 20 големи плочи и исто толку мали. Овие плочи постојано се движат со искачување на магмата што доаѓа од долниот дел. Движењето на плочите е примарна причина за големите земјотреси и вулканските ерупции забележани на нашата планета.

Кога движењето на континентите доведува до нивно групирање, доаѓаме до единствената појава на Земјата, односно создавање на т.н. “суперконтинент”. Општо земено последниот суперконтинент, наречен Пангеа , бил формиран пред околу 310 милиони години, а почнал да фрагментира пред 180 милиони години.

Ако сегашната ситуација на движење на плошите продолжи со текот на времето, се претпоставува дека следниот суперконтинент на Земјата ќе биде формиран меѓу 200 и 250 милиони години. Во обид да дознаеме каде ќе биде следниот суперконтинент, во текот на последните неколку години геолози се обидоа да дадат одговор на овој проблем и резултатите не беа слични, бидејќи најмалку четири различни сценарија се формираа во вид на прогноза. Четирите суперконтиненти во најава се: Новопангеа, Пангеа Ултима, Аурика и Амасија.

Разликата помеѓу различните суперконтиненти е поврзана со начинот на кој сегашните плочи ќе продолжат да се движат. Ако претпоставиме дека денешните услови ќе продолжат со текот на времето, така што Атлантикот ќе продолжи да се отвора, а Пацификот да се затвора, ќе има континент што ќе биде спротивен на Пангеа. Америка ќе се судри со Антарктикот ќе оди кон север и сите ќе се приклучат кон Африка и Евроазија. Ова треба да биде најверојатното сценарио.

Сепак, постојат и претпоставуваат дека отворањето на Атлантикот може да се забави, па дури и да се затвори. Во овој случај, Африка може да стигне до север од Европа, а Америка ќе се судри со самата Африка. Антарктикот ќе се појави меѓу Јужна Америка и Австралија. Тогаш ќе имаме суперконтинент со голем океан внатре во него.

Третата хипотеза вели дека Тихиот Океан и Атлантскиот Океан ќе се затворат. Во овој случај, Азија ќе дојде на запад и целата ќе доведе до континент релативно сличен со Пангеа, кој геолозите го нарекоа Аурика.

Последното сценарио, кое ќе доведе до раѓање на Амасија, претпоставува дека поголемиот дел од плочите почнуваат да се движат многу брзо на север од планетата, со цел да одат на окрупнување на Северниот Пол. Во овој случај, Антарктикот ќе остане таму каде што е, додека Африка ќе биде иста со Евроазија, исто како што Јужна Америка ќе се приклучи кон Северна Америка и сите ќе се најдат кон Северниот Пол.

извор: it.businessinsider.com